Dagvattenutredning del av Bro, Bollnäs

Dagvattenutredning som en del i framtagande av detaljplan för del av Bro.

Lektus gläds åt att ha fått i uppdrag av Bollnäs kommun att ta fram en dagvattenutredning som en del i framtagandet av detaljplan för del av Bro. Detaljplanen är ett steg i förverkligandet av planprogrammet Program för stadsutveckling längs Järnvägsgatan. Detaljplanen ska stärka viktiga gång- och cykelstråk samt grönstråk genom området, vilket Lektus dagvattenutredning ämnar bidra till genom föreslagen dagvattenhantering.