General ground survey of boat moorings

Beskrivning av uppdraget

Inom Solna stad finns flera båtuppställnings-platser som är riskklassade i EBH-stödet. Underhåll av fritidsbåtar i form av tvättning, skrapning av bottnar, blästring, målning m.m. kan ha lett till förorening av jord eller grundvatten. Även sediment och ytvatten kan ha påverkats. De ämnen som använts vid denna typ av verksamhet har varierat över tid. De vanligast förekommande ämnena är metaller och tennorganiska föreningar (TBT) men även PCB, pesticider och olika oljeprodukter är vanligt förekommande.

Med bakgrund i detta har Lektus på uppdrag av Solna stad utfört en översiktlig markundersökning av båtuppställningsplatser i kommunen.

Beskrivning av projektet

Undersökningen inleddes med historisk inventering av respektive uppställningsplats följt av framtagande av provtagningsplan inkl. konceptuell modell och analysplan. Utifrån den historiska inventeringen delades verksamhetsområdet in i delområden/egenskapsområden.

Därefter genomfördes en stratifierad slumpmässig provtagning av ytlig jord för karaktärisering av respektive delområde.

Preliminära resultat visar på generellt förhöjda halter av de för verksamheten karaktäristiska föroreningarna över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM)

Fakta: