Olskroken level difference

Beskrivning av projektet

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i Västsveriges järnvägssystem och en av landets mest intensiva. Här möts Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan samt godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, för gemensam infart mot Göteborgs central. Detta resulterar i en mycket komplicerad spårkonfiguration i området.

En ombyggnad till planskilda järnvägsspår, där två spår skall utökas till fyra, är nödvändig för att höja kapaciteten, öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik i Västsverige.

Ombyggnationen sker i sju etapper, som innefattar sex järnvägsbroar, en gångbro,
10 000 meter enkelspår, varav 3 800 meter på bro, ramp eller däck.

Beskrivning av uppdraget

Som UK konstruerar Lektus Rail TF, de tekniska funktionskraven. Dokumentationen definierar de säkerhetsstyrande parametrarna för den komplexa bangårdens signalanläggning som styrs av ställverk 95.

Uppdraget omfattar etapp 2 till 4 i ombyggnaden. Detta sker under samordning med ett antal andra pågående projekt.

Fakta: