Förstudie överföringsledning Hjorten

Beskrivning av projektet

Västervik miljö och energi är det kommunala VA-bolaget i Västervik. Några av kommunens befintliga huvudvattenledningar behöver ersättas eftersom deras tekniska livslängd börjat nå sitt slut. Lektus har i samband med detta tagit fram en förstudie för planerade huvudvattenledningar.

Beskrivning av uppdraget

Uppdraget innebar att ta fram en förstudie av beställarens föreslagna sträckning samt utreda sträckningsalternativ för de nya huvudvattenledningarna.

För uppdraget ingick framtagande av PM, plan- och profilritningar, ledningsrättskartor, samordningsritningar, detaljritningar för tillståndsansökningar, grov kostnadskalkyl, hydraulisk kontroll av föreslagen ledningsdimension samt arbetsmiljöplan.

Hänsyn togs till hydrauliska, geotekniska, miljötekniska och arbetsmiljötekniska förutsättningar samt skyddsvärda områden. Även samförläggning med andra ledningsägare integrerades i förstudien.

Fakta: