Samhällsbyggnad

Vi bygger framtiden

Lektus levererar tjänster och produkter inom hela samhällsbyggnadssegmentet, från utredning till arbetshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag samt projekt- och byggledning.

Inom samhällsbyggnad levererar vi tjänster inom alla teknikområden som krävs för planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, anläggningar samt kultur- och naturmiljö. Vår väg för att uppnå ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi har expertis inom samtliga teknikområden inom infrastruktursektorn för att kunna tillhanda hålla kvalitativa lösningar för hållbarhet men också byggbarhet.

Våra tjänster inom samhällsbyggnad

 • Dagvatten, dricksvatten, spillvatten, avvattning
 • Systembeskrivningar
 • Dagvattenutredningar
 • Inventering
 • Översvämningsanalys
 • Hydrauliska beräkningar
 • Dimensionering av ledningar och ledningsnät
 • Projektering av dagvattenlösningar ex dammar, fördröjningsmagasin
 • Projektering av ledningsnät
 • Gestaltning och visualisering
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Besiktning vegetation/växtbäddar
 • Detaljprojektering
 • Vägplaner
 • Markprojektering
 • Gatuprojektering
 • Tidiga skeden
  • Förstudie
  • Systemhandling
 • Detaljprojektering
  • Bygghandlingar
  • Förfrågningsunderlag
 • Trafikplanering
 • Miljötekniska utredningar: Vatten, sediment, mark, byggnader
 • Tillståndsprövningar
 • MKB
 • Naturvärdesinventeringar
 • Förorenad mark
 • Avfall och deponi
 • Riskanalyser
 • MIFO-utredningar
 • Åtgärdsutredningar
 • Sanering
 • Riskvärdering
 • Omgivningspåverkan
 • Sanering och Miljökontroll
 • Masshantering
 • Väg- och järnväg
 • Kraftverk, dammar och kajer
 • Geologisk- och bergteknisk utredning
 • Dimensionering av jordförstärkning
 • Stabilitets- och sättningsberäkning
 • Dimensionering av sponter och geokonstruktioner
 • Kontroll av bärighet
 • Materialresurshantering jord och berg
 • Geoteknisk redovisning
 • Upprättande av geotekniska dokument i samtliga skeden
 • Grundvattenmodellering
 • Flödes- och transportprocesser i mark och berggrund
 • Föroreningar i grundvattnet
 • Flödes- och transportprocesser i mark och berggrund
 • Föroreningar i grundvattnet
 • Vattenbalansberäkningar
 • Kontrollprogram (grundvattensänkning mark/vattenkemi)
 • Tillstånd för vattenverksamhet
 • Grundvattentäkter och brunnar
 • Vattenresursutredningar
 • Grundvattenprospektering
 • Inläckageberäkningar
Dragspelsinnehåll
 • Utredningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektering och konstruktion
 • Granskning av handlingar
 • Anbudsstöd åt entreprenör
 • Reparation
 • Underhåll
 • Besiktning
 • Broar/tunnlar – projektering och bärighetsberäkningar
 • Marina konstruktioner, däribland hamnar, kajer och färjefästen
 • Stödmurskonstruktioner
 • Spännarmerade konstruktioner
 • Kärnkraft & slutförvar
 • Vattenkraft
 • Transformatorstationer
 • Brandförlopp, temperaturanalyser och köldinträngning
 • Dimensionering mot explosions- och implosionslaster
 • Påkörningslaster, missiler och tappade tunga föremål
 • Extrem klimatpåverkan
 • Jordbävningsanalyser och andra dynamiska analyser

Intressanta projekt

Har du ett projekt du vill prata med oss om?