Dagvattenutredning Åsbacken

Beskrivning av projektet

Åsbacken, beläget i Ås (Krokoms kommun) omfattande 40 Ha skog- och åkermark planerades för exploatering i form av bostäder.

Projektet innebar en övergripande dagvattenutredning inför kommande exploatering för hela området.

Beskrivning av uppdraget

Den övergripande dagvattenutredningen för hela exploateringsområdet utmynnade i förslaget på en till största delen öppen dagvattenhantering bestående av en översvämningsyta. Ytan har kapacitet att fördröja ett 50-årsregn och möjliggör samtidigt för andra typer av aktiviteter inom området.

Uppdraget innefattade flödesberäkningar, föroreningsberäkningar i StormTac och visualiseringar i Scalgo.

I samband med projektet togs gestaltningsförslag fram för området med hjälp av en av Lektus landskapsarkitekter.

Fakta: