Portamento – ett arbete med tillgänglighet på Sundsvalls Resecentrum.

Portamento vill i sin enkelhet skapa identitet, sammanhang och trygghet – en mjuk övergång mellan olika kompositioner och ”tonfall”. Genom att behålla och förstärka det befintliga sammanhanget kan en ny gestaltning integreras med de tillhörande kulturhistoriskt värdefulla byggnadsvolymerna.
Förslaget presenterar en utformning av den planskilda korsningen som inte bara blir en ”ren transportsträcka”, utan en integrerad, upplevelserik, estetiskt tilltalande och jämlik del i hela platsens samlade uttryck.
Målsättningen är att ett koncentrerat Sundsvall C ska bli en av stadens viktigare identitetsmarkörer, såväl tematiskt, fysiskt som visuellt: En upplevelserik plats för ankomst, avresor och möten.

Portamento blir en länk som bidrar till en mer samlad rumslig identitet för Sundvall C. Bron kommer att synas tydligt från ett flertal byggnader i området och från nya siktlinjer på bron kan besökare stanna upp och uppleva stadens utveckling och platsens historiska bebyggelse på nära håll. Besökarna blir en del av utvecklingen och de boende i staden får en möjlighet att känna ännu mer stolthet. Stadens kringliggande landskap, Norra och Södra Berget, representeras i projektets materialpalett. Materialen är valda i syfte att stärka platsens identitet, vilka utgår från det som är naturligt på platsen och i landskapsbilden.

Brons formspråk knyter an och utvecklar kvaliteter i relation till arkitekturen på platsen, där mjukt böjda former ses i såväl terrängbearbetning, takfall, perrongtak som i brons svängda form. Gestaltningen är i största möjliga mån baserat på lokalt tillgängliga material.
Brokonstruktionen är tänkt att utföras med ett synligt fackverk i trä där materialet framhävs
Förslaget ämnar förse stationen med utomhusytor som uppmuntrar till vistelse. Ytorna kan aktiveras och området uppgraderas som en attraktion, exempelvis genom en uteservering. Denna ska placeras i anslutning till Pressbyrån och i den södervända innergårdsmiljön, vilken kan förlängas till intilliggande plattformsområde.

Vi på Projekt- och byggledning i Sundsvall är väldigt stolta att vara delaktig i projektet!